Back to top

Donors

04/08/2022

In 2021

FENG Boshi, ZIBS, WANG Zhengren, HE Lianzhen, LIN Muyang, LIU Jue, LONG Xianwen, SAGE Publications, CIBTC

 

In 2020

XIAO Yan, WANG Minglu, FU Qiang, XIAO Wen, SHEN Chi,  Economic School of Zhejiang University, Editorial Department of Innovation, YUAN Fei

 

Before 2020 

Haining Library, Yidexuan Art Museum, Haining Museum, The National Library of China  ZHANG Zhihai,  CIBTC